Řek-ni ko-le-je…Cě-eM-eL se ne-smě-je!!! HA, HA, HA!!!

Ve stře-du jsem měl o-pět tu čest na-vští-vit sta-te-čné tá-bor-ní-ky na je-jich do-má-cí pů-dě. Dos-tal jsem plá-nek a po-dle zpě-vu jsem je brzy na-šel. Pře-sto-že jsem je za-sti-hl ne-při-pra-ve-né, můj kvíz zvlá-dli jed-na bá-seň. Ně-kte-ré tvá-že mi by-ly dob-ře zná-mé, něk-te-ré jsem roz-hod-ně vi-děl po-pr-vé a jsem rád, že se na-še řa-dy roz-ši-řu-jí. Smy-sl pro hu-mor již ov-lá-dám, a-le me-lo-dic-ky a ryt-mic-ky se vy-ja-dřo-vat mi stá-le ne-ní blíz-ké. Pra-cu-ji na tom.

By-lo mi mi-lo s vá-mi vše-mi a tě-ší mne, že jste na mne ni na eS-eR-Bé ne-za-ne-vře-li.

Pře-ji vám hod-ně HA HA HA a stá-le vás bu-de-me pe-čli-vě sle-do-vat!

Cé eM eL.

P.S.: Vě-dro má ve dně dí-ru….HA HA HA!

P.P.S. Další zpráva na webu tábora www.sluchatko.com/camp